هاست دانلود

DL-50gb
 • فضا 50 گیگ
 • پهنای باند نامحدود
 • کنترل پنل دایرکت ادمین
 • لوکیشن سرور آلمان - هتزنر
DL-100gb
 • فضا 100 گیگ
 • پهنای باند نامحدود
 • کنترل پنل دایرکت ادمین
 • لوکیشن سرور هلند - لیز وب
DL-200gb
 • فضا 200 گیگ
 • پهنای باند نامحدود
 • کنترل پنل دایرکت ادمین
 • لوکیشن سرور هلند - لیز وب
DL-300gb
 • فضا 300 گیگ
 • پهنای باند نامحدود
 • کنترل پنل دایرکت ادمین
 • لوکیشن سرور هلند - لیز وب
DL-500gb
 • فضا 500 گیگ
 • پهنای باند نامحدود
 • کنترل پنل دایرکت ادمین
 • لوکیشن سرور هلند - لیز وب
DL-1tb
 • فضا 1000 گیگ
 • پهنای باند نامحدود
 • کنترل پنل دایرکت ادمین
 • لوکیشن سرور هلند - لیز وب
DL-20GB
 • فضا 20 گیگ
 • پهنای باند نامحدود
 • کنترل پنل دایرکت ادمین
 • لوکیشن سرور آلمان - هتزنر